2021 EADC PRO TOURS 1, 2 & 3

EADC PRO TOUR 1

27.02.202164-33

Zhukov Evgeniy 6-2 Shirokiy Igor Samoshkin Timofey 6-5 Korsunov Roman Shvetsov Pavel 6-3 Pimenov Aleksandr Demidenko Evgeniy 6-1 Basharin Aleksandr Shulgina Elena 6-3 Kovalev Victor Mironichev Aleksey 6-3 Titkov Aleksandr Aldoshin Maxim 6-0 Rudakov Vyacheslav Frolov Mikhail 6-5 Pestov Konstantin Demchuk Denis 6-2 Pokatskiy Evgeniy Smirnov Vladislav 6-0 Ershov Valeriy Kostenkov Mikhail 6-1 Ribkyn Sergey Kolesov Anton 6-2 Kisleyko Vladimir Mikhailov Aleksandr 6-2 Berdyev Yury Khokhryakov Vitaliy 6-1 Aitkaliev Victor Grechin Aleksandr 6-4 Ozerov Aleksandr Akshulakov Vladimir 6-3 Smirnov Sergey Gorbunov Dmitriy 6-0 Kolesova Irina Derakov Evgeniy 6-1 Leshev Anton Nazukin Ilya 6-2 Grechishkin Anton Mayorov Mikhail 6-0 Chikhsrivskiy Vladimir Fomin Denis 6-4 Salev Yriy Zhavoronkov Dmitry 6-3 Soldatov Oleg Bubnov Alexey 6-0 Ermakov Aleksandr Burykin Vadim 6-4 Gusarov Vladimir Kozlov Evgeniy 6-4 Klimov Ivan Shevel Aleksandr 6-3 Klyuev Artoym 32-17 Kadochnikov Alexey 6-2 Zhukov Evgeniy Samoshkin Timofey 6-4 Shvetsov Pavel Demidenko Evgeniy 6-0 Pontus Andrey Shulgina Elena 6-1 Mironichev Aleksey Aldoshin Maxim 6-0 Frolov Mikhail Smirnov Vladislav 6-4 Demchuk Denis Izotov Evgeniy 6-1 Kostenkov Mikhail Kolesov Anton 6-1 Mikhailov Aleksandr Khokhryakov Vitaliy 6-3 Obukhov Roman Akshulakov Vladimir 6-0 Grechin Aleksandr Gorbunov Dmitriy 6-1 Derakov Evgeniy Mayorov Mikhail 6-2 Nazukin Ilya Pryalkin Andrey 6-3 Fomin Denis Zhavoronkov Dmitry 6-4 Bubnov Alexey Burykin Vadim 6-2 Belov Maxim Kozlov Evgeniy 6-5 Shevel Aleksandr 16-9 Samoshkin Timofey 6-3 Kadochnikov Alexey Demidenko Evgeniy 6-4 Shulgina Elena Aldoshin Maxim 6-0 Smirnov Vladislav Izotov Evgeniy 6-3 Kolesov Anton Khokhryakov Vitaliy 6-4 Akshulakov Vladimir Gorbunov Dmitriy 6-2 Mayorov Mikhail Zhavoronkov Dmitry 6-2 Pryalkin Andrey Burykin Vadim 6-2 Kozlov Evgeniy 8-5 Samoshkin Timofey 6-2 Zhavoronkov Dmitry Gorbunov Dmitriy 6-2 Aldoshin Maxim Khokhryakov Vitaliy 6-1 Burykin Vadim Izotov Evgeniy 6-4 Demidenko Evgeniy SEMI-FINAL Gorbunov Dmitriy 6-2 Samoshkin Timofey Izotov Evgeniy 6-2 Khokhryakov Vitaliy Final Gorbunov Dmitriy 6-3 Izotov Evgeniy
EADC PRO TOUR 2

27.02.21

64-33 Salev Yriy 6-5 Shirokiy Igor Derakov Evgeniy 6-2 Demchuk Denis Klyuev Artoym 6-2 Titkov Aleksandr Obukhov Roman 6-2 Mayorov Mikhail Grechishkin Anton 6-1 Kisleiko Vladimir Soldatov Oleg 6-3 Aitkaliev Victor Shulgina Elena 6-2 Guchenko Ivan Belov Maxim 6-3 Chikhsrivskiy Vladimir Akshulakov Vladimir 6-1 Pimenov Aleksandr Mironichev Aleksey 6-3 Leshev Anton Kolesov Anton 6-2 Pestov Konstantin Mikhailov Aleksandr 6-5 Bubnov Alexey Kozlov Evgeniy 6-2 Gusarov Vladimir Fomin Denis 6-5 Ermakov Aleksandr Basharin Aleksandr 6-2 Korsunov Roman Kadochnikov Alexey 6-2 Ozerov Aleksandr Pryalkin Andrey 6-2 Berdyev Yury Pontus Andrey 6-3 Pokatskiy Evgeniy Zhukov Evgeniy 6-4 Smirnov Sergey Kovalev Victor 6-2 Kolesova Irina 32-17 Salev Yriy 6-5 Burykin Vadim Klyuev Artoym 6-1 Zhavoronkov Dmitriy Obukhov Roman 6-0 Shevel Aleksandr Izotov Evgeniy 6-4 Grechishkin Anton Gorbunov Dmitriy 6-1 Belov Maxim Smirnov Vladislav 6-0 Frolov Mikhail Shvetsov Pavel 6-4 Derakov Evgeniy Shulgina Elena 6-0 Soldatov Oleg Demidenko Evgeny 6-4 Akshulakov Vladimir Kolesov Anton 6-1 Mironichev Aleksey Khokhryakov Vitaliy 6-1 Mikhailov Aleksandr Kozlov Evgeniy 6-3 Fomin Denis Samoshkin Timofey 6-2 Basharin Aleksandr Pryalkin Andrey 6-4 Kadochnikov Alexey Aldoshin Maxim 6-1 Pontus Andrey Kovalev Victor 6-5 Zhukov Evgeniy


16-9 Gorbunov Dmitriy 6-0 Smirnov Vladislav Obukhov Roman 6-3 Klyuev Artoym Izotov Evgeniy 6-1 Shulgina Elena Kolesov Anton 6-4 Demidenko Evgeny Shvetsov Pavel 6-3 Salev Yriy Khokhryakov Vitaliy 6-2 Kozlov Evgeniy Samoshkin Timofey 6-5 Pryalkin Andrey Aldoshin Maxim 6-5 Kovalev Victor


8-5 Gorbunov Dmitriy 6-4 Kolesov Anton Aldoshin Maxim 6-4 Samoshkin Timofey Khokhryakov Vitaliy 6-0 Shvetsov Pavel Izotov Evgeniy 6-3 Obukhov Roman


SEMI-FINAL Izotov Evgeniy 6-3 Khokhryakov Vitaliy Gorbunov Dmitriy 6-2 Aldoshin Maxim

Final Gorbunov Dmitriy 6-5 Izotov Evgeniy
EADC PRO TOURS 3

28.02.21


64-33 Zhukov Evgeniy 6-0 Kovalev Victor Frolov Mikhail 6-1 Rybkyn Sergey Pryalkin Andrey 6-1 Pestov Konstantin Basharin Aleksandr 6-0 Shevel Aleksandr Belov Maxim 6-2 Kolesova Irina Ermakov Aleksandr 6-2 Bubnov Alexey Fomin Denis 6-3 Berdyev Yury Shulgina Elena 6-0 Demchuk Denis Kadochnikov Alexey 6-0 Skorik Alexey Smirnov Vladislav 6-5 Akshulakov Vladimir Salev Yriy 6-4 Shirokiy Igor Grechishkin Anton 6-2 Ozerov Aleksandr Smirnov Sergey 6-3 Aitkaliev Victor Burykin Vadim 6-1 Mayorov Mikhail 32-17 Kolesov Anton 6-3 Klyuev Artyom Izotov Evgeniy 6-0 Pryalkin Andrey Zhukov Evgeniy 6-0 Leshev Anton Demidenko Evgeniy 6-1 Frolov Mikhail Basharin Aleksandr 6-3 Mikhailov Aleksandr Obukhov Roman 6-3 Belov Maxim Gorbunov Dmitriy 6-1 Shagaev Pavel Pontus Andrey 6-1 Ermakov Aleksandr Khokhryakov Vitaliy 6-3 Fomin Denis Shulgina Elena 6-3 Kozlov Evgeniy Kadochnikov Alexey 6-5 Zhavoronkov Dmitry Smirnov Vladislav 6-1 Mironichev Aleksey Samoshkin Timofey 6-2 Salev Yriy Grechishkin Anton 6-2 Korsunov Roman Aldoshin Maxim 6-2 Smirnov Sergey Burykin Vadim 6-2 Pokatskii Evgeniy 16-9 Kolesov Anton 6-2 Zhukov Evgeniy Gorbunov Dmitriy 6-3 Pontus Andrey Izotov Evgeniy 6-3 Basharin Aleksandr Obukhov Roman 6-4 Demidenko Evgeniy Khokhryakov Vitaliy 6-3 Shulgina Elena Kadochnikov Alexey 6-3 Smirnov Vladislav Samoshkin Timofey 6-4 Grechishkin Anton Aldoshin Maxim 6-4 Burykin Vadim


8-5 Khokhryakov Vitaliy 6-3 Kolesov Anton Obukhov Roman 6-5 Izotov Evgeniy Kadochnikov Alexey 6-4 Gorbunov Dmitriy

Aldoshin Maxim 6-3 Samoshkin Timofey


SEMI-FINAL


Kadochnikov Alexey 6-5 Aldoshin Maxim

Obukhov Roman 6-4 Khokhryakov Vitaliy


Final

Kadochnikov Alexey 6-5 Obukhov Roman